center span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center span

    * kỹ thuật

    nhịp giữa

    xây dựng:

    nhịp trung tâm