center drill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center drill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center drill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center drill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center drill

    * kỹ thuật

    khoan đúng tâm

    mũi khoan khoét tổ hợp

    mũi khoan tâm