center panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center panel

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    khung kết cấu trung tâm