center rail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center rail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center rail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center rail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center rail

    * kỹ thuật

    ray giữa