center chuck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center chuck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center chuck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center chuck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center chuck

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mâm cặp có mũi chống

    mâm gá (kiểu) tốc