center-drill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

center-drill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm center-drill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của center-drill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • center-drill

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khoan định tâm