black mustard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black mustard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black mustard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black mustard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • black mustard

    widespread Eurasian annual plant cultivated for its pungent seeds; a principal source of table mustard

    Synonyms: Brassica nigra

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).