black music nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black music nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black music giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black music.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • black music

    music created by African-American musicians; early forms were songs that had a melodic line and a strong rhythmic beat with repeated choruses

    Synonyms: African-American music

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).