african-american music nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

african-american music nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm african-american music giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của african-american music.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • african-american music

    Similar:

    black music: music created by African-American musicians; early forms were songs that had a melodic line and a strong rhythmic beat with repeated choruses

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).