bay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay.

Từ điển Anh Việt

 • bay

  /bei/

  * tính từ

  hồng

  a bay horse: ngựa hồng

  * danh từ

  ngựa hồng

  * danh từ

  (địa lý,địa chất) vịnh

  * danh từ

  gian (nhà); ô (chuồng ngựa)

  phần nhà xây lồi ra ngoài

  nhịp (cầu)

  (quân sự) chỗ tránh nhau (trong chiến hào)

  * danh từ

  (thực vật học) cây nguyệt quế

  (số nhiều) vòng nguyệt quế

  * danh từ

  tiếng chó sủa

  to be (stand) at bay

  cùng đường; bị dồn vào nước đường cùng

  to bring (drive) to bay

  dồn vào nước đường cùng, dồn vào chân tường

  to hold (keep) somebody at bay

  giữ không cho ai lại gần

  to turn to bay

  chống lại một cách tuyệt hảo

  * động từ

  sủa (chó)

  to pay the moon

  sủa trăng

 • bay

  (Tech) tủ, hộc; bộ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bay

  * kỹ thuật

  bộ phận

  buồng

  cống

  đoạn

  đoạn giàn (ăng ten)

  đơn nguyên

  giá đỡ

  gian

  giàn

  hốc

  khẩu độ

  khoảng trống

  khoảng vượt

  khung

  lỗ tràn

  ngăn

  ngăn lộ

  nhịp

  ô cửa

  ô đất

  phần

  phòng lớn (nhà thờ)

  sân ga

  toa sàn

  xây dựng:

  buồng ngăn

  gian (nhà)

  hồng

  khoang (nhà)

  panen giàn

  phân đoạn đổ bêtông

  sự phân cách

  vịnh (biển)

  cơ khí & công trình:

  khung bệ

  mố đập tràn

  giao thông & vận tải:

  vũng (địa lý)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bay

  an indentation of a shoreline larger than a cove but smaller than a gulf

  Synonyms: embayment

  the sound of a hound on the scent

  a compartment on a ship between decks; often used as a hospital

  they put him in the sick bay

  a compartment in an aircraft used for some specific purpose

  he opened the bomb bay

  a horse of a moderate reddish-brown color

  utter in deep prolonged tones

  bark with prolonged noises, of dogs

  Synonyms: quest

  (used of animals especially a horse) of a moderate reddish-brown color

  Similar:

  true laurel: small Mediterranean evergreen tree with small blackish berries and glossy aromatic leaves used for flavoring in cooking; also used by ancient Greeks to crown victors

  Synonyms: bay laurel, bay tree, Laurus nobilis

  alcove: a small recess opening off a larger room