bay system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bay system

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ thống nhịp