bay bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay bolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bay bolt

    * kỹ thuật

    bulông bệ móng