bay bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bay bar

    * kỹ thuật

    doi cát

    doi đất