bay laurel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay laurel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay laurel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay laurel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bay laurel

    Similar:

    true laurel: small Mediterranean evergreen tree with small blackish berries and glossy aromatic leaves used for flavoring in cooking; also used by ancient Greeks to crown victors

    Synonyms: bay, bay tree, Laurus nobilis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).