bay-window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay-window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay-window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay-window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bay-window

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hiên lồng kính