bay delta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay delta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay delta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay delta.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bay delta

    * kỹ thuật

    châu thổ vịnh