bay rum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay rum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay rum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay rum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bay rum

    an aromatic liquid originally obtained by distilling the leaves of the bayberry tree with rum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).