bay grass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay grass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay grass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay grass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bay grass

    Similar:

    love grass: any of various grasses of the genus Eragrostis; specially useful for forage and for the prevention of erosion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).