bay-mouth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay-mouth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay-mouth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay-mouth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bay-mouth

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cửa vịnh