bay scallop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay scallop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay scallop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay scallop.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bay scallop

    muscle of small choice shallow-water scallops

    a small scallop inhabiting shallow waters and mud flats of the Atlantic coast of North America

    Synonyms: Pecten irradians

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).