bay strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay strip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bay strip

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dải vượt nhịp