bay salt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay salt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay salt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay salt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bay salt

    * kỹ thuật

    muối biển