bay-head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay-head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay-head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay-head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bay-head

    * kỹ thuật

    đáy vịnh