bayesian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bayesian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bayesian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bayesian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bayesian

    of or relating to statistical methods based on Bayes' theorem

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).