alcove nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcove nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcove giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcove.

Từ điển Anh Việt

 • alcove

  /'ælkouv/

  * danh từ

  góc phòng thụt vào (để đặt giường...)

  góc hóng mát (có lùm cây, trong vườn)

  hốc tường (để đặt tượng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alcove

  * kinh tế

  góc phòng

  hốc tường

  * kỹ thuật

  buồng nhỏ

  xây dựng:

  góc thụt vào

  hốc (tường)

  hốc tường nhỏ

  hõm (tường)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alcove

  a small recess opening off a larger room

  Synonyms: bay