algebra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebra.

Từ điển Anh Việt

 • algebra

  /'ældʤibrə/

  * danh từ

  đại số học

 • algebra

  (Tech) đại số

 • algebra

  đại số học, đại số

  a. of classesđại số các lớp

  a. of finite order đại số có cấp hữu hạn

  a. of logic đại số lôgic

  abstract a. đại số trừu tượng

  algebraic a. đại số đại số

  associative a. đại số kết hợp

  Boolean a. đại số Bun

  cardinal a. đại số bản số

  central a. đại số trung tâm

  closure a. đại số đóng

  complete Boolean a. đại số Bun đầu đủ

  complete matrix a. đại số toàn bộ ma trận

  convolution a. đại số nhân chập

  derived a. đại số dẫn xuất

  diagonal a. đại số chéo

  differential a. đại số vi phân

  division a. đại số (có phép) chia

  elementary a. đại số sơ cấp

  enveloping a. đại số bao

  exterior a. đại số ngoài

  formal a. đại số hình thức

  free a. đại số tự do

  graded a. đại số phân bậc

  graphic (al) a. đại số đồ thị

  group a. đại số nhóm

  homological a. đại số đồng đều

  involutory a. đại số đối hợp

  linear a. đại số tuyến tính

  linearly comphact a. đại số compăc tuyến tính

  linearly topological a. top, đạo số tôpô tuyến tính

  logical a. đại số lôgíc

  matrix a. đại số ma trận

  modern a. đại số hiện đại

  non-commutative a. đại số không giao hoán

  polynomial a. đại số đa thức

  power-associative a. đại số có luỹ thừa kết hợp

  propositional a. đại số mệnh đề

  quaternion a. đại số các quatenion

  quotient a. đại số thương

  rational division a. đại số (có phép) chia hữu tỷ

  relation a. đại sốcác quan hệ

  right alternative a. đại sốthay phiên phải

  separable a. đại số tách được

  simple a. đại số đơn

  supplemented a. đại số phụ

  symmetric(al) a. đại số đối xứng

  tensor a. đại số tenxơ

  universal a. đại số phổ dụng

  vector a. đại số véctơ

  zero a. đại số không

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • algebra

  * kỹ thuật

  đại số

  đại số học

  số học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • algebra

  the mathematics of generalized arithmetical operations