algebraic code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic code.

Từ điển Anh Việt

  • algebraic code

    (Tech) mã đại số