algebraic term nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic term nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic term giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic term.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic term

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số hạng đại số