algebraic expression nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic expression nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic expression giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic expression.

Từ điển Anh Việt

  • algebraic expression

    (Tech) biểu thức đại số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic expression

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biểu thức đại số