algebraical number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraical number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraical number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraical number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraical number

    * kỹ thuật

    số đại số