algebraically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraically.

Từ điển Anh Việt

 • algebraically

  * phó từ

  về phương diện đại số, theo phương pháp đại số

 • algebraically

  một cách đại số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • algebraically

  * kỹ thuật

  đại số

  toán & tin:

  một cách đại số

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • algebraically

  in an algebraic manner

  algebraically determined