algebraically closed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraically closed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraically closed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraically closed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraically closed

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đóng đại số