algebraical function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraical function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraical function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraical function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraical function

    * kinh tế

    hàm đại số

    * kỹ thuật

    hàm đại số