algebraical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraical.

Từ điển Anh Việt

 • algebraical

  /'ældʤibrə/ (algebraical) /'ældʤibrəl/

  * tính từ

  đại số

  algebraic equation: phương trình đại số

  algebraic expression: biểu thức đại số

  algebraic function: hàm đại số

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • algebraical

  Similar:

  algebraic: of or relating to algebra

  algebraic geometry