algebraical adjunction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraical adjunction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraical adjunction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraical adjunction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraical adjunction

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự mở rộng đại số