algebraical equation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraical equation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraical equation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraical equation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraical equation

    * kỹ thuật

    phương trình đại số