algebraic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic.

Từ điển Anh Việt

 • algebraic

  /'ældʤibrə/ (algebraical) /'ældʤibrəl/

  * tính từ

  đại số

  algebraic equation: phương trình đại số

  algebraic expression: biểu thức đại số

  algebraic function: hàm đại số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • algebraic

  * kỹ thuật

  đại số

  toán & tin:

  thuộc đại số

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • algebraic

  of or relating to algebra

  algebraic geometry

  Synonyms: algebraical