algebraic (al) number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic (al) number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic (al) number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic (al) number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic (al) number

    * kỹ thuật

    số đại số