algebraic algebra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic algebra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic algebra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic algebra.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic algebra

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đại số đại số