algebraic surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic surface

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mặt đại số