algebraic invariant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic invariant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic invariant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic invariant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic invariant

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bất biến đại số