algebraic sign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic sign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic sign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic sign.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic sign

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dấu đại số