algebraic value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic value.

Từ điển Anh Việt

  • algebraic value

    (Tech) trị đại số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic value

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giá trị đại số