algebraic complement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic complement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic complement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic complement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic complement

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần bù đại số