algebraic system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic system

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ đại số