algebraic sum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic sum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic sum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic sum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic sum

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tổng đại số