algebraic cylinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic cylinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic cylinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic cylinder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic cylinder

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mặt trụ đại số