algebraic curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic curve

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường cong đại số