algebraic module nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic module nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic module giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic module.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic module

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    môđun đại số