algebraic adder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic adder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic adder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic adder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic adder

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ cộng đại số